Cover fEATURES

​​​​​​​​​​​

​78. Yue Lu, Robert Langer*, Zhen Gu*, coming soon.

77. Chao Wang, Yanqi Ye, Wujin Sun, et al., Zhen Gu*, submitted, under review.


76. Yuqi Zhang+, Jicheng Yu+, Yong Zhu*, Zhen Gu*, preparation for Chemical Reviews. (Invited Article)

75. Chao Wang, Wujin Sun, Yanqi Ye, Grace Wright, Andrew Wang, Zhen Gu*, submitted to Advanced Materials, in revision.

74. Wujin Sun, Wenyan Ji, Quanyin Hu, Jicheng Yu, Chao Wang, Chenggen Qian, Gabrielle Hochu, Zhen Gu*, “Transformable Nanocarriers for Membrane Targeted Delivery of Cytokines”, submitted to Biomateirals, under review.

2016
73. Chenggen Qian, Yulei Chen, Sha Zhu, Jicheng Yu, Lei Zhang, Peijian Feng, Xin Tang, Xuanzhong Xiao, Qun-Dong Shen, Zhen Gu*, "ATP-Responsive and Near-Infrared-Emissive Nanocarriers for Anticancer Drug Delivery and Real-Time Imaging", submitted to Theranostics, in revision. (Invited Article)

72. Jicheng Yu, Yuqi Zhang, Xiuli Hu, Wujin Sun, Chao Wang, Yanqi Ye, Zhen Gu*, “Endosome Membrane-Coated Nanogel for Targeted Drug Delivery”, submitted to Nanoscale, revised. 

71. Chao Wang+, Yanqi Ye+, Gabrielle M. Hochu, Zhen Gu*, submitted to Nano Letters, revised. 

70. Chenggen Qian+, Jicheng Yu+, Yulei Chen+, Quanyin Hu, Xuanzhong Xiao, Wujin Sun, Chao Wang, Qun-Dong Shen, Zhen Gu*, Advanced Materials, in press, 2016. 

69. Yanqi Ye+, Jicheng Yu+, Chao Wang, Nhu-Y Nguyen, Glenn M. Walker, John B. Buse, Zhen Gu*, Advanced Materials, in press, 2016.

68. Ran Mo, Zhen Gu*, "Tumor Microenvironment and Cellular Signal-Activated Drug Delivery", Materials Today, in press, 2016. 
67. Quanyin Hu, Wujin Sun, Yue Lu, Hunter Bomba, Yanqi Yue, Tianyue Jiang, Ari Isaacson, Zhen Gu*, “Tumor Microenvironment-Mediated Construction and Deconstruction of Extracellular Drug-Delivery Depots”, Nano Letters, in press.

66. Dongquan Shi, Xingquan Xu, Yanqi Ye, Kai Song, Yixiang Cheng, Jin Di, Quanyin Hu, Jianxin Li, Huangxian Ju, Qing Jiang*, Zhen Gu*,“Photo-Crosslinked Scaffold with Kartogenin-Encapsulated Nanoparticles for Cartilage Regeneration”, ACS Nano, in press, 201665. Yuqi Zhang, Yong Zhu*, Zhen Gu*, "Elastic Drug Delivery: could treatments be triggered by patient movement?", Nanomedicine, in press, 2016. (Invited Editorial) 64. Wujin Sun, Zhen Gu*, "ATP-Responsive Drug Delivery Systems", Expert Opinion on Drug Delivery, in press, 2016. (Invited Article) 

63. Jicheng Yu, Zhen Gu*, "Hypoxia-Sensitive Materials for Biomedical Applications", Annals of Biomedical Engineering, in press, 2016. (Invited Article for special issue on "Biomaterials") 


62. Wujin Sun et al, Zhen Gu*, "Bioresponsive Drug Delivery Systems", Physiological Reviews, coming soon. (Invited Article) 


2015

61. Yue Lu, Quanyin Hu, Yiliang Lin, Dennis B. Pacardo, Chao Wang, Wujin Sun, Frances S. Ligler, Michael D. Dickey, Zhen Gu*, "Transformable Liquid-Metal Nanomedicine", Nature Communications, in press, 2015.60. Jicheng Yu, Yuqi Zhang, Yanqi Ye, Rocco DiSanto, Wujin Sun, Davis Ranson, Frances Ligler, John Buse, Zhen Gu*, "Microneedle-Array Patches Loaded with Hypoxia-Sensitive Vesicles Provide Fast Glucose-Responsive Insulin Delivery", Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. (PNAS),112(8260), 2015. (Most-Accessed Paper; Featured by Nature (News and View), Science (headline news), Washington Post, C&EN News, The Telegraph, Chemistry World )59. Quanyin Hu, Wujin Sun, Chao Wang, Zhen Gu*, "Recent Advances in Cocktail chemotherapy by Combination Drug Delivery Systems", Invited Manuscript for Advanced Drug Delivery Reviews, in press, 2015. 
58. Quanyin Hu, Wujin Sun, Chenggen Qian, Chao Wang, Hunter Bomba, Zhen Gu*, "Anticancer Platelet-Mimicking Nanovehicles", Advanced Materials, in press, 2015. (Selected as a "VIP Paper" by the journal; Cover Feature; Highlighed by C&EN News, Popular Science, Fox News, Science Daily)

57. Wujin Sun, Wenyan Ji, Jordan M. Hall, Quanyin Hu, Chao Wang, Chase L. Beisel*, Zhen Gu*, "Self-Assembled DNA Nanoclews for the Efficient Delivery of CRISPR-Cas9 for Genome Editing", Angewandte Chemie International Edition, in press, 2015. (Selected as a "Hot Paper" by the journal; Front Cover Feature; Highlighed by C&EN News, Gen, Science Daily)

56. Yanqi Ye, Jicheng Yu, Zhen Gu*, “Versatile Protein Nanogels Prepared by In Situ Polymerization”, Macromolecular Chemistry and Physics, in press, 2015. (Invited Article; “Young Talents in Polymer Science” Specific Issue) 55. Jin Di, Shanshan Yao, Yanqi Ye, Zheng Cui, Jicheng Yu, Tushar K. Ghosh, Young Zhu*, Zhen Gu*,"Stretch-Triggered Drug Delivery from Wearable Elastomers Containing Therapeutic Depots", ACS Nano, in press, 2015. (Featured by Science Daily, UNC News Room, NC State News Room and Phys.Org)


54. Bingxi Yan, Boyi Li, Forest Kunecke, Zhen Gu, Liang Guo*, “Polypyrrole-Based Implantable Electroactive Pump for Controlled Drug Microinjection”, ACS Applied Materials & Interfaces,7(14563), 2015.


53. Samir Mitragotri*, Daniel G. Anderson, Shawn X. Chen, Edward K. Chow, Dean Ho, Alexander V. Kabanov, Jeffrey M. Karp, Kazunori Kataoka, Chad A. Mirkin, Sarah Hurst. Petrosko, Jinjun Shi, Molly M. Stevens, Shouheng Sun, Sweehin Teoh, Subbu S. Venkatraman, Younan Xia, Shutao Wang, Zhen Gu*, Chenjie Xu*, "Accelerating the Translation of Nanomaterials in Biomedicine", ACS Nano, in press, 2015. (Most-Accessed Paper)
52. Jin Di, Jinwook Kim, Quanyin Hu, Xiaoning Jiang*, Zhen Gu*, "Spatiotemporal Drug Delivery Using Laser-Generated-Focused Ultrasound System", Journal of Controlled Release, in press, 2015.
51. Xiaohui Li, Jicheng Yu, Naiyan Lu, Yuyan Weng*, Weidong Zhang, Zhijun Hu, Yuqiang Ma, Zhen Gu*,"Confinement-induced Nanocrystals Alignment under the Soft-Stamped Nanoimprint Lithography", Chinese Physics B, in press, 2015. 49. Jin Di, Jicheng Yu, Yanqi Ye, Davis Ranson, Abby Jindal, Zhen Gu*, Cellular and Molecular Bioengineering, in press, 2015. (Invited Article for the Young Innovators Special Issue) 50. Wujin Sun, Yue Lu, Zhen Gu*, "Rolling Circle Amplification (RCA) for Engineering Drug Delivery Carriers" Editorial for Therapeutic Delivery, in press, 2015. 


48. Dennis B. Pacardo, Bhanu Neupane, S. Michaela Rikard, Yue Lu, Ran Mo, Sumeet R. Mishra, Joseph B. Tracy, Gufeng Wang, Frances S. Ligler,* and Zhen Gu*, "Dual Wavelength-Activatable Gold Nanorods Complex for Synergistic Cancer Treatment" Nanoscale,7(12096), 2015. 


47. Wenyan Ji, Wujin Sun, Jinmei Feng, Tianshun Song, Dalu Zhang, Pingkai Ouyang, Zhen Gu, Jingjing Xie*, "Characterization of a novel N-acetylneuraminic acid lyase favoring N-acetylneuraminic acid synthesis", Scientific Reports, 5(9341), 2015. 

46. Tianyue Jiang, Wujin Sun, Nancy A. Burns, Saad A. Khan, Ran Mo, Zhen Gu*, "Furin-Mediated Sequential Delivery of Anticancer Cytokine and Small-Molecule Drug Shuttled by Graphene", Advanced Materials, 27(1021), 2015. (Cover Feature; Featured by Top Health News of Science Daily, UNC News Room, NC State News Room and FierceDrugDelivery)45. Dennis Pacardo, Frances Ligler*, Zhen Gu*, "Programmable Nanomedicine: Synergistic and Sequential Drug Delivery Systems",Nanoscale, 7(3381), 2015
44. Ran Mo, Tianyue Jiang, Wujin Sun, Zhen Gu*, "ATP-Responsive Nanoaggretes for Enhanced Control Drug Delivery", Biomaterials, 50(67), 2015. 

43.Yuqi Zhang, Jicheng Yu, Qundong Shen, Zhen Gu*, “Glucose-Responsive Synthetic Closed-Loop Insulin Delivery Systems”, Progress in Chemistry, 1(11), 2015. 

42. Wujin Sun, Zhen Gu*, "Engineering DNA-Scaffolds for Delivery of Anticancer Therapeutics", Biomaterials Science, in press, 2015. (Invited Article for "Polymeric Biomaterials in Cancer Nanotechnology Special Issue") 
41. Rocco DiSanto, Vinayak Subramanian, Zhen Gu*, "Natotechnology for Diabetes Administration", WIREs Nanomedicine & Nanobiotechnology, 7(548), 2015. (Invited Review)2014

40. Wujin Sun, Tianyue Jiang, Yue Lu, Margaret Reiff, Ran Mo, Zhen Gu*, "Cocoon-like Self-Degradable DNA-Nanoclew for Anticancer Drug Delivery", Journal of the American Chemical Society,136(14722), 2014. (Featured by Top Health News of Science Daily, UNC News Room, NC State News Room and FierceDrugDelivery)
39. Wanyi Tai, Ran Mo, Jin Di, Vinayak Subramanian, Xiao Gu, John Buse, Zhen Gu*, "Bio-Inspired Nanovesicles for Glucose-Responsive Release of Insulin", Biomacromolecules, 15(3495), 2014. (Most-Accessed Paper; Featured by HigherEducationWorks) 38. Ran Mo, Tianyue Jiang, Jin Di, Wanyi Tai, Zhen Gu*, "Emerging Micro- and Nanotechnology Based Synthetic Approaches for Insulin Delivery", Chemical Society Reviews, 43(3595), 2014. (Invited Review)
37. Yue Lu, Ran Mo, Wanyi Tai, Wujin Sun, Dennis B. Pacardo, Chenggen Qian, Qundong Shen, Frances S. Ligler, Zhen Gu*, "Self-Folded Redox/pH Dual-Responsive Nanocarriers for Anticancer Drug Delivery", Chemical Communications, in press, 2014. 36. Muxun Zhao, Yarong Liu, Renee Hsieh, Nova Wang, Wanyi Tai, Kye-ll Joo, Pin Wang, Zhen Gu, Yi Tang*, "Clickable Protein Nanocapsules for Targeted Delivery of Recombinant p53 Protein", Journal of the American Chemical Society, in press, 2014.
35. Quanyin Hu, Prateek Katti, Zhen Gu*, "Enzyme-Triggered Nanosystems for Controlled Drug Delivery", Nanoscale, in press, 2014. (Invited Review)
34. Ran Mo, Tianyue Jiang, Zhen Gu*, "Enhanced Anticancer Efficacy by ATP-Mediated Liposomal Drug Delivery", Angewandte Chemie International Edition, 53(5810), 2014. (Featured by Science Daily, SciBX (Nature/BioCentury), WorldPharmNews, Phys.Org, Kurzweilai, Nanowerk and FierceDrugDelivery.) 

33. Ran Mo, Tianyue Jiang, Rocco DiSanto, Wanyi Tai, Zhen Gu*, "ATP-Triggered Anticancer Drug Delivery", Nature Communications, 5, 3364, 2014. (*Most-accessed article in Nature Communications; Featured by Daily Headline of Nature, Nature Asia, F1000 Prime, Science Daily, Kurzweilai, WNCT TV and FierceDrugDelivery.) 


32. Yue Lu, Wujin Sun, Zhen Gu*, "Stimuli-Responsive Nanomaterials for Therapeutic Protein Delivery", Journal of Controlled Release, in press, 2014.


31. Wanyi Tai, Ran Mo, Yue Lu, Tianyue Jiang, Zhen Gu*, "Folding Graft Copolymer with Pendant Drug Segment for Co-Delivery of Anticancer Drugs", Biomaterials, in press, 2014. (Featured by Science Daily, WorldPharmNews, Eureka! Science News, Kurzweilai and Nanowerk.)30. Dennis Pacardo, Bhanu Nupane, Gufeng Wang, Zhen Gu, Glenn Walker, Frances Ligler*, A Temperature Microsensor for Measuring Laser-Induced Heating in Gold Nanorods, Analytical & Bioanalytical Chemistry, in press, 2014. 

29. Wujin Sun, Yue Lu, Zhen Gu*, "Advances in Anticancer Protein Delivery Using Nanoparticles", Particle, in press, 2014. (Invited Article for "the Particles for Healthcare Applications Special Issue") 

28. Jicheng Yu, Yu-Lei Chen, Yu-Qi Zhang, Xi-Kuang Yao, Cheng-Gen Qian, Jun Huang, Sha Zhu, Xi-Qun Jiang, Qun-Dong Shen*, Zhen Gu*, "pH-Responsive and Near-Infrared-Emissive Polymer Nanoparticles for Simultaneous Delivery, Release, and Fluorescence Tracking of Doxorubicin in vivo", Chemical Communications, 50(4699), 2014. 

27. Ran Mo, Tianyue Jiang, Zhen Gu*, "How Recent Progress in Multi-Drug Delivery to Cancer Cells by Liposomes", Nanomedicine, 2014. (Invited Editorial Article)

26. Yizhou Dong, Ahmed A. Eltoukhy, Christopher A. Alabi, Omar F. Khan, Omid Veiseh, J. Robert Dorkin, Sasilada Sirirungruang, Hao Yin, Benjamin C. Tang, Jeisa M. Pelet, Delai Chen, Zhen Gu, Yuan Xue, Robert Langer, Daniel G. Anderson*,"Lipid-Like Nanomaterials for Simultaneous Gene Expression and Silencing In Vivo", Advanced Healthcare Materials, in press, 2014. 


25. Ying Chen, Jingya Nan, Yue Lu, Chunpeng Wang, Fuxiang Chu, Zhen Gu*, "Hybrid Fe3O4-Poly (Acrylic Acid) Nanogels for Theranostic Cancer Treatment", Journal of Biomedical Nanotechnology, in press, 2014.


24. Tianyue Jiang+, Ran Mo+, Adriano Bellotti, Jianping Zhou, Zhen Gu*, "Gel-Liposome-Mediated Co-Delivery of Anticancer Membrane-Associated Proteins and Small-Molecule Drugs for Enhanced Therapeutic Efficacy", Advanced Functional Materials, in press, 2014. (Highlighted as a Cover Story; Monthly most-read article) *Featured by Molecular Therapy, Materials Today, Materials View, Science Daily, Kurzweilai, "Wiki"-Nanomedicine, News Observer, FierceDrugDelivery, Triangle Business Journal.)
23. Jin Di, Jennifer Price, Xiaoning Jiang, Yun Jing, Zhen Gu*, "Ultrasound-Triggered Regulation of Blood Glucose Levels Using Nano-Network", Advanced Healthcare Materials, in press, 2014. (Highlighted as a Cover Story) *Featured by Science Daily, The Guardian, UK Mail Daily, Kurzweilai, The Engineer.

2013

22. Zhen Gu, Tram T. Dang, Minglin Ma, Benjamin C. Tang, Hao Cheng, Shan Jiang, Yizhou Dong, Yunlong Zhang, Daniel G. Anderson*, "Glucose-Responsive Microgels Integrated with Enzyme Nanocapsules for Closed-Loop Insulin Delivery”, ACS Nano, 7(6758), 2013. ( most-read article in ACS Nano during July-August, 2013; Highlighted by Science Daily, Kurzweilai, FierceDrugDelivery, AIP-Inside Science.)


21. Yunlong Zhang, Jeisa M. Pelet, Daniel A. Heller, Yizhou Dong, Delai Chen, Zhen Gu , Brian J. Joseph, Jasmine Wallas, and Daniel G. Anderson*, "Lipid-Modified Aminoglycoside Derivatives for in vivo siRNA Delivery”, Advanced Materials, 25(4641), 2013. (Highlighted as a Cover Story)


20.Qun Wang, Zhen Gu, Syed Jamal, Michael S. Detamoreand Cory Berkland, “Hybrid Hydroxyapatite Nanoparticle Colloidal Gels are Injectable Fillers for Bone Tissue Engineering” Tissue Engineering, 19(2586), 2013. 
19. Zhen Gu, Alex Aimetti, Qun Wang, Tram T. Dang, Yunlong Zhang, Omid Veiseh, Hao Cheng, Robert Langer, Daniel G. Anderson, "Injectable Nano-Network for Glucose-Mediated Insulin Delivery", ACS Nano, 7(4194), 2013. (Highlighted as a Front Cover; Top 3 most-read article in ACS Nano during 2013; Featured by TIME Magazine, Fox News, The Guardian, Science Daily, C&EN, MIT Weekly Best News, Editor's Choice of Science Translational Medicine, Nano Today, "Wiki"-Nanomedicine) 

18. Tram T. Dang, Anh V. Thai, Jeremy E. Slosberg, Joshua Cohen,, Minglin Ma, Joshua Doloff, Jennifer Hollister-Lock, Zhen Gu, Hao Cheng, Gordon Weir, Robert Langer, Daniel G. Anderson, “Enhanced function of immuno-isolated islets in diabetes therapy by co-encapsulation with an anti-inflammatory drug”, Biomaterials, 34(5792), 2013. 

17. Muxun Zhao, Biliang Hu, Zhen Gu, Kye-ll Joo, Pin Wang, Yi Tang, "Degradable Polymeric Nanocapsule for Efficient Intracellular Delivery of a High Molecular Weight Tumor-Selective Protein Complex", Nano Today, 8(11), 2013. Featured by Science Daily, "Wiki"-Nanomedicine.


Before 2012 

16. Zhen Gu*, Anuradha Biswas, Muxun Zha, Yi Tang*, "Tailoring Nanocarriers for Intracellular Protein Delivery" Chemical Society Reviews, 40(3638), 2011. (Corresponding author, invited manuscript) 


15. Muxun Zhao, Anuradha Biswas, Biliang Hu, Kye-Il Joo, Pin Wang, Zhen Gu*, Yi Tang*, "Redox-Responsive Nanocapsules for Intracellular Protein Delivery" Biomaterials, 32(5223), 2011. (Corresponding author) 14. Kye-Il Joo, Yun Fang, Yarong Liu, Liang Xiao, Zhen Gu, April Tai, Chi-Lin Lee, Yi Tang, Pin Wang*,"Enhanced Real-Time Monitoring of Adeno-Associated Virus Trafficking by Virus-Quantum Dot Conjugates" ACS Nano, 5(3523), 2011.
13. Zhen Gu*, Muxun Zhao, Yuewei Sheng, Laurent A. Bentolila, Yi Tang*, "Detection of Mercury Ion by Infrared Fluorescent Protein and Its Hydrogel-Based Paper Assay" Analytical Chemistry, 83(2324), 2011. (Corresponding author) 

12. Anuradha Biswas , Kye-Il Joo, Jing Liu , Muxun Zhao , Guoping Fan , Pin Wang , Zhen Gu* , Yi Tang*, "Endoprotease-Mediated Intracellular Protein Delivery Using Nanocapsules" ACS Nano, 5 (1385)2011. (co-corresponding author) 

11. Bin Sun, Min-Jie Sun, Zhen Gu, Qun-Dong Shen*, Shao-Jun Jiang, Yu Wang, "Conjugated Polymer Fluorescence Probe for Intracellular Imaging of Magnetic Nanoparticles" Macromolecules, 43 (10348), 2010.

10. Zhen Gu, Anuradha Biswas, Kye-Il Joo, Biliang Hu, Pin Wang, Yi Tang*, "Probing Protease Activity by Single-Fluorescent-Protein Nanocapsules" Chemical Communications, 46 (6467), 2010.


9. Zhen Gu* and Yi Tang*, "Enzyme-Assisted Photolithography for Spatial Functionalization of Hydrogels" Lab on a Chip, 10 (1946), 2010.(Highlighted as a Front Cover, Corresponding author) 
8. Zhen Gu, Xiao-Yuan Chen, Qun-Dong Shen, Hai-Xiong Ge, Hai-Hua Xu, "Hybrid Nanocomposites of Semiconductor Nanoparticles and Conjugated Polyelectrolytes and Their Application as Fluorescence Biosensors" Polymer, 51 (902), 2010. 7. Ming Yan+, Juanjuan Du+, Zhen Gu, Min Liang, Yufang Hu, Wenjun Zhang, Tatiana Segura, Zheng Liu, Yi Tang*, Yunfeng Lu*, “A Novel Intracellular Protein Delivery Platform Based on Single-Protein Nanocapsules” Nature Nanotechnology, 5(48), 2010. (Highlighted in Science Daily, C&EN)

6. Zhen Gu, Ming Yan, Biliang Hu, Kye-Il Joo, Anuradha Biswas, Yu Huang, Yunfeng Lu*, Pin Wang* and Yi Tang*, "Protein Nanocapsule Weaved with Enzymatically Degradable Polymeric Network" Nano Letters, 12(4533), 2009. (Featured in Journal of World News and the homepage of Nano Letters) 5. Zhen Gu*, Suxian Huang, Yong Chen*, “Biomolecular Nanopatterning by Magnetic Electric Lithography” Angewandte Chemie International Edition, 48(952), 2009. (Highlighted as a Front Cover, Corresponding author)4. Lei Zhang, Zhen Gu, Zhiping Yu, Xiangqing He, and Yong Chen. “A CMOS Microarray with On-chip Decoder/Amplifier and Its Integration with Bio-Nano-System” Journal of Semiconductors, 29(10) (1947), 2008. 
3. Qianxi Lai, Zhiyong Li, Lei Zhang, Xuema Li, William F. Stickle, Zuhua Zhu, Zhen Gu, Theodore I. Kamins, R. Stanley Williams, and Yong Chen* “An Organic/Si Nanowire Hybrid Field Configurable Transistor”, Nano Letters, 3 (876), 2008. 

2. Zhen Gu, Yong-Jun Bao, Yang Zhang, Mu Wang, Qun-Dong Shen*, “Enhanced Photoluminescence and Dual Electroluminescence of Anionic Water-Soluble Poly(Phenylene Vinylene) Alternating Copolymer”, Macromolecules, 39 (3125), 2006.1. Zhen Gu, Qun-Dong Shen*, Juan Zhang, Chang-Zheng Yang, “Dual Electroluminescence from a Single-Component Light-emitting Electrochemical Cell Based on Water-Soluble Conjugated Polymer”, Journal of Applied Polymer Science, 100 (2930), 2006                      BOOK CHAPTERS
1. Zhen Gu*, Yi Tang, Yong Chen. “Fabrication of Biomolecular Nanopatterns” Chapter in: F. Columbus “Advances in Nanotechnology”. NOVA Scientific Publisher. 2010. 

2. Yuyan Weng, Zhen Gu* “Hydrogels for Drug Delivery” Chapter in: J. Chan, C. Xu “Perspectives in Micro and Nanotechnology for Biomedical Applications”. Imperial College Press, UK, 2014, in press. 

3. Wanyi Tai, Zhen Gu* “Enzyme Nanocapsules for Glucose Sensing and Insulin Delivery” Chapter in: P. Grunwald “Biocatalysis and Nanotechnology”. PanStanford Publishing, Singapore, 2014. 

4. Wujin Sun, Zhen Gu* “RCA-generated self-degradable DNA nanoclews for pH-responsive delivery of anticancer drugs” Chapter in: V. Demidov “Rolling Circle Amplification”. Springer, 2016. 

5. Dennis B. Pacardo, Frances Ligler*, Zhen Gu* “Dual-Wavelength-Triggered Gold Nanorods for Anticancer Treatment” Chapter in: S. H. Petrosko et al. “Biomedical Nanotechnology: Methods and Protocols”. Springer Press, 2016. 

6. Yuqi Zhang, Jicheng Yu, Zhen Gu* “Hypoxia-Sensitive Vesicles for Glucose-Responsive Insulin Delivery” Chapter in: S. H. Petrosko et al. “Biomedical Nanotechnology: Methods and Protocols”. Springer Press, 2016. Type your paragraph here.


Biopolymeric Healthcare Engineering Lab

jOURNRAL pUBLICATIONS


Gu Lab

jOURNRAL pUBLICATIONS